A A

 

 

 

inscenizacja

dyskusja dydaktyczna 002

 

 

Metaplan

Metaplan jest graficznym zapisem przebiegu dyskusji. Umożliwia postawienie diagnozy (oceny) określonej sytuacji. Wskazuje możliwości rozwiązania określonego problemu. Graficznym obrazem dyskusji jest plakat. Metoda ta wymaga od uczniów pewnej wiedzy i dojrzałości. Uczniowie pracują grupowo zgodnie z ustalonym planem. Pierwszy etap polega na zdiagnozowaniu problemu i zapisaniu go na tablicy. Następnie uczniowie odpowiadają na pytania: „Jak jest?”, „Jak być powinno?”, „Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?”. Zapisują swoje odpowiedzi na kartkach. Nauczyciel zbiera kartki i umieszcza je w wyznaczonych miejscach plakatu. Po czym następuje wypracowanie wspólnych wniosków i rozwiązań problemu. Metaplan uczy analitycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów.

F. Szlosek, Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, ITE, Radom 1995

 

Metodą metapalnu zostały zrealizowane następujące tematy: Powstanie listopadowe, Odzyskanie niepodległości (klasa VI), Imperium Rzymskie (klasa V), Zamach majowy (klasa VII). Uczniowie odpowiadali na pytania badawcze: Czy powstanie listopadowe miało szanse powodzenia?, Jakie były źródła klęski?, Przed jakimi problemami stanęło odrodzone państwo polskie?, Jak można było uniknąć upadku cesarstwa rzymskiego?, Czy musiało dojść do przewrotu majowego? Wyjaśniono zasady pracy metodą metaplanu, podzielono uczniów na grupy 4-6 osób. Wypełnienie przez każdą z grup arkusza do zagadnienia. Zaprezentowanie po upływie wyznaczonego czasu gotowych arkuszy. Ustalenie na podstawie zgromadzonych informacji, co należało zrobić, aby powstanie nie upadło, lecz zakończyło się sukcesem, by poprawić sytuację odrodzonej Rzeczypospolitej, aby uniknąć upadku cesarstwa rzymskiego czy musiało dojść do zamachu majowego. Zapisano w zeszytach ustalone wspólnie z nauczycielem rozwiązania.

Izabela Nalewajk, Elżbieta Suwińska