A A

W efekcie prac grupy autorskiej w II cyklu projektu powstały 4 pakiety materiałów. W skład każdego pakietu wchodzą: scenariusze zajęć, prezentacje oraz załączniki do poszczególnych modułów zajęć.


Pakiety dotyczą wspomagania szkół w zakresie wybranych w II cyklu kompetencji: porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach związanych z nauczaniem poprzez eksperymentowanie i doświadczanie. Obejmują: treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół (m.in. metody zarządzania procesem wspomagania), elementy specyficzne dla danego poziomu kształcenia i rozwijania konkretnych umiejętności w zakresie wybranej kompetencji.

  

Pakiet 1 Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – II etap edukacyjny, Pobierz
Pakiet 2 Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych – II etap edukacyjny Pobierz
Pakiet 3 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się – I etap edukacyjny Pobierz
Grupa 4 Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – II etap ed. Pobierz