A A

 

 

Szkolenia w projekcie MARK PIW zakończone


30 września 2018 r. zakończył się I Cykl szkoleń w projekcie MARK PIW, 88 absolwentów od 1 października rozpoczyna praktyki
w przedszkolach/szkołach/placówkach, które wybrali do wspomagania. Przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozpoczęło się 17 sierpnia i było realizowane przez 76 godzin szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin szkoleń on-line w zakresie wybranych kompetencji.

Doskonalenie realizowane były w 5 grupach szkoleniowych:

  • Grupa 1 - Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci,
  • Grupa 2 - Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – Etap I,
  • Grupa 3 - Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – Etap I.
  • Grupa 4 - Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap I
  • Grupa 5 - Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap II.

 

Cztery grupy pracowały w MSCDN Wydział w Warszawie, jedna w MSCDN Wydział w Radomiu. Podczas Cyklu I szkoleń uczestnicy mieli też możliwość wysłuchania wykładów ekspertów zaproszonych do współpracy w projekcie.


Prof. dr hab. Jan Fazlagić przedstawił nowoczesne trendy w nauczaniu oraz wyzwania w odniesieniu do szkoły XXI wieku. Aleksander Pawlicki mówił o motywacji wspomagającego i wspomaganych, a Jarosław Kordziński zadał ważne pytanie – Jak badać potrzeby rozwojowe szkoły? Pani Agnieszka Kopeć – Fila towarzyszyła uczestniczkom Grupy 2 w Radomiu z cyklem wykładów „ Kompetencje kluczowe uczniów – czym są i jak je kształtować?”.

Podsumowaniem szkoleń w projekcie mogą być wybrane opinie wyrażone przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych.


„Podczas szkolenia otrzymałam wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące wspomagania, zdobyłam praktyczne umiejętności przydatne podczas pracy z gronem pedagogicznym”.


„Zdobyta wiedza uporządkowała i poszerzyła moją dotychczasową wiedzę na temat wspomagania. Szkolenie dostarczyło mi praktycznych wskazówek oraz narzędzi do rozpoczęcia procesu wspomagania”.


„Dowiedziałam się, że rolą osoby wspomagającej jest tak naprawdę towarzyszenie szkole w procesie zmiany, wspieranie jej. Natomiast to, z czym szkoła ma problem i jak chce nad nim pracować ma wyjść od samych nauczycieli. Identyfikując się z postawioną przez siebie samych "diagnozą" i zaproponowanym sposobem pracy nad jej wynikiem nauczyciele bardziej angażują się w proces zmiany”.


„Przed szkoleniem na temat wspomagania nie wiedziałam nic. Po szkoleniu mogę stwierdzić, że rozumiem ideę wspomagania i wiem jak powinien być przeprowadzony proces wspomagania”.


W procesowym wspomaganiu przedszkoli/szkół/placówek uczestników projektu będą wspierać doradcy MSCDN. W rozwiązywaniu pojawiających się trudności pomogą sieci współpracy i samokształcenia tworzone na potrzeby projektu MARKPIW na platformie ORE.