A A


Atutem projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania jest zaplanowane, systemowe doradztwo indywidulane i w ramach sieci tematycznych dla uczestników projektu.
Po zakończeniu szkoleń przygotowujących uczestników projektu do pełnienia roli osób wspomagających, zostało uruchomione doradztwo indywidulane. We wszystkich Wydziała MSCDN, ponad 30 nauczycieli konsultantów i specjalistów jest gotowych do dzielenia się wiedzą, wsparcia w prowadzeniu wspomagania w wybranym przedszkolu/szkole/placówce.

doradztwo 2 na strone

Doradztwo ma formę spotkań konsultacyjnych indywidualnych i grupowych. Wykorzystujemy w nim m.in. takie metody jak: obserwacje koleżeńskie, coaching indywidualny lub zespołowy, mentoring. Dodatkowo w ramach wsparcia doradca razem z uczestnikiem szkolenia odwiedza przedszkole/szkołę/placówkę, w której przeprowadzane jest procesowe wspomaganie.


Oprócz spotkań z doradcami zapewniamy w projekcie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.
W październiku utworzono na platformie ORE www.doskonaleniewsieci.pl 5 sieci tematycznych. Formuła pracy w sieci obejmuje działania on-line
i spotkania stacjonarne. Sieci w projekcie to miejsce zespołowego poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z trudnościami, napotykanymi w pracy osoby wspomagającej oraz dalszego rozwoju kompetencji osoby wspomagającej pracę szkoły. W spotkaniach stacjonarnych sieci zajęcia poprowadzą eksperci, specjaliści z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczyciele konsultanci MSCDN.